A NILD Tanulási Terápia célja – Tanítsuk meg a gyermeket önállóan tanulni!

A NILD Tanulási Terápia célja a tanulók tanulmányi eredményeinek egyénre szabott optimalizálása, kompetenciájának fejlesztése annak érdekében, hogy ne csupán a fejlesztés során, hanem az egyén további életében is képes legyen az önálló tanulásra. A program jellemzői bemutatják, hogy milyen tényezők teremtik meg azt a környezetet, amelyben egy jól felépített intervenció valóban elérheti kitűzött céljait.

A NILD Tanulási Terápiáról bővebben…

A NILD Tanulási Terápia (NILD: mozaikszó, a National Institute forLearningDevelopment – Nemzeti Intézet a Tanulás Fejlesztéséért – intézet kezdőbetűiből) egy olyan kognitív terápia, amely komplexen és integráltan fejleszti a tanulási folyamat minden szakaszának funkcióit. Az egyes technikák komplexitása abban nyilvánul meg, hogy a feladat kivitelezése során több kognitív funkció szimultán, integrált fejlesztése történik.

A fejlesztő programot az 1970-es években kezdték kidolgozni az Amerikai Egyesült Államokban, mely mára Magyarországon is egyre ismertebbfejlesztési  módszer, a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek, serdülők, felnőttek számára.

A NILD filozófiája és szakmai meggyőződése, hogy minden egyén képes tanulni, és élete bármely szakaszában kognitív struktúrái módosíthatóak (Feuerstein et al,.2002), miszerint a megfelelően támogatott terápiás folyamatnak és a széles spektrumú eszközöknek köszönhető, hogy a NILD Tanulási Terápia valóban minden korosztály számára fejlesztést nyújthat.

NILD jellemzők

 • Nem kompenzál
 • Az észlelés és a gondolkodás gyengén működő területeit veszi célba
 • Észlelés és gondolkodás
 • Multi-modális
 • A belső-önvezérelt –beszéd kialakítása
 • A kivitelező funkciók fejlesztése
 • Minden diák egyedi
 • Egyéni motiválhatóság
 • Egyéni a hiányosságok területe
 • Az egyéni bánásmód biztonságot ad
 • Nem lehet passzív a diák
 • A proximális fejlődés zónájában dolgozunk
 • Interaktív beszéd
 • Irányított kérdezés
 • Az együttműködés magalapozása
 • Következetes rendszert biztosít
 • A fejlesztés kiterjesztése
 • Az agy rugalmassága
 • Módosíthatóság
 • Az elme megújulása

A NILD Tanulási Terápia általános jellemzői

Az önszabályozó rendszer fejlesztése

A terápia során nagy hangsúlyt kap a belső, önvezérlő beszéd kialakítása, a tudatos figyelem fejlesztése, mivel ezek visszahatnak a tanulásra és a mindennapi életre. A terápiás alkalmak során kialakított gyakorlati és szociális készségek a terapeuta által tudatosantervezett kérdések segítségével értelmezhetővé válnak más helyzetekben is, és a diák iskolai, vagy egyéb helyzetben is alkalmazni tudja azokat. Ezt nevezzük a terápia transzfer-hatásának.

Intenzív

A terápia optimális mennyisége heti kétszer nyolcvan perc, amely során körülbelül tízpercenként újfajta feladattal találkozik a tanuló, hogy figyelme és koncentrálóképessége megújuljon a feladatvégzés során. A tanuló állandóan aktív részese a kognitív és metakognitív feladatoknak, miközben gyarapodó nyelvi eszközeivel egyre pontosabban tudjamegfogalmazni gondolatait és tanulási stratégiáit. A figyelem fenntartását és a tanuló aktivitását a terapeuta az interaktív kérdéseivel is motiválja.

A terápia kiterjesztése

Az optimális fejlődéshez nemcsak az idegpályák intenzív, de gyakori stimulálására is szükség van. Ezért, a NILD Tanulási Terápia lehetőség szerint bevonja a szülőket is a fejlesztő folyamatba, hogy ők is részesei lehessen a gyermek fejlődésének. Az otthoni házi feladatok, gyakorlatok elvégzésére napi 10-15 percre van szükség.

Biztonságérzet

Az optimális fejlődéshez, a tanuláshoz fontos, hogy a gyermek biztonságban érezze magát. A tanuló a terápia során megkapja azt az egyéni odafigyelést, azt a biztonságot nyújtó környezetet, ahol bátran megnyilvánulhat. A NILD Tanulási Terápia a gyermek egész személyiségét, nemcsak kognícióját fejleszti. Célja, hogy a tanulónak ne csupán kompetenciája növekedjen, hanem érezze is kompetensnek magát a problémák megoldására.

A terápia transzfer-hatása

A terápia során hangsúlyt kap a belső, önvezérlő beszéd kialakítása, a tudatos figyelem fejlesztése, mivel ezek visszahatnak a tanulásra és a mindennapi életre. A terápiás alkalmak során kialakított gyakorlati és szociális készségek a terapeuta által tudatosantervezett kérdések segítségével értelmezhetővé válnak más helyzetekben is, és a diák iskolai, vagy egyéb helyzetben is alkalmazni tudja azokat. Ezt nevezzük a terápia transzfer-hatásának.

(Forrás: Jordanidisz Ágnes: A NILD Tanulás Terápia technikáiról és a módszereiről)

A fejlesztés folyamata

A tanulási képességek felmérése

A fejlesztő program egyénre szabott beállításához első lépésbenkomplex pszichológiai és pedagógiai mérés történik. A kognitív profil meghatározásához teljes körű kognitív teszt (a WISC-IV) , valamint részképességeket vizsgáló tesztek felvétele is történik.

A részképességeket vizsgáló tesztek a következő területek működéséről adnak képet:

– beszédhallás, beszédészlelés
– beszéd- és szövegértés
– fonológiai tudatosság
– téri orientáció és vizuális szervezés
– időbeli orientáció
– vizuomotoros integráció
– testséma
– irányok
– dominancia

A pedagógiai vizsgálatok

– a kézírásra, a helyesírásra és a fogalmazásra
– az olvasástechnikára és a szövegértő olvasásra
– és a számolási készségre terjednek ki.

Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére.A feltárt tanulási képességek fényében a NILD célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

A NILD Tanulási Terápia technikái

A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. A technikákhoz változatos eszköztár tartozik, amit a terapeuta tudatosan tervezett módon alkalmaz a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében.

A 26 technika közül 5 központi technika és 21 kiegészítő technika van. Az 5 központi technika mindegyike integrálja a tanulási folyamat részterületeit.

 • Ritmikus Írás
 • Morze
 • Helyesírás és szövegértés
 • Kulcskönyv
 • Matek Blokk
 • Olvassunk!
 • Figyelj rám!
 • Auditív memória
 • Auditív szövegértés
 • Gyűszűk
 • Testkép
 • Mozaik
 • Pythagorasz

Összegezve, a NILD Tanulási Terápia hatékonysága a technikák felépítettségében és problémához igazíthatóságában, illetve az erre kiképzett terapeuta interaktív támogató közreműködésében valósul meg.